Vesti

EKSPERTI ODGOVARAJU: KAKO IZBEĆI KAZNU U SLUČAJU PREKORAČENJA VREMENA UPRAVLJANJA ZBOG NEPREDVIĐENIH SITUACIJA?

15.08.2018

Saobraćajna zagušenja, nezgode, nedostatak parking mesta, nenajavljeni radovi na putu i slično predstavljaju česte probleme na putu. Nažalost, takvi događaji imaju direktan uticaj na poštovanje propisa o radnom vremenu vozača. Propisi jasno i nedvosmisleno definišu maksimalno vreme upravljanja vozilom. Postavlja se pitanje šta raditi u navedenim, nepredviđenim situacijama? Odgovor na ovo pitanje daju KANCELARIJA IVANOVIĆ i TAHOGRAF BG, zastupnik kompanije Kontinental VDO za Srbiju i Crnu Goru.

***

U idealnom svetu, prevoznik i/ili vozač planira prevoz računajući da će sve biti po planu – bez odlaganja, problema na putu i drugih nepredviđenih situacija. Ipak, u praksi to nije uvek tako. Vozač se susreće sa saobraćajnim zagušenjima, nezgodama, lošim vremenom, kolonama na putu, jednom rečju – čekanjem. Istovremeno, sat otkucava a radno vreme i vremena upravljanja, pauza i odmora su normirani.

Ipak, zakonodavci nisu zanemarili mogućnost nastanka nepredviđenih situacija zbog kojih se može desiti da vozač mora da odstupi od normi. Zanimljivom koincidencijom ili pak namerom, i u domaćem propisu (Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima) i u AETR sporazumu i u EU propisu, članom pod rednim brojem 12 dopuštena su odstupanja od normi odnosno produžetak vremena upravljanja.

U članu 12. stoji da vozač može odstupiti od odredbi kojima su definisana vremena upravljanja, pauza i odmora (članovi 5-8. u domaćem propisu odnosno članovi 6-8. AETR sporazuma odnosno članovi 6-9. EU propisa), i to u meri u kojoj je to potrebno da bi se osigurala bezbednost putnika, vozila ili tereta, ukoliko se time ne ugrožava bezbednost saobraćaja, a kako bi se omogućilo vozilu da stigne do prvog pogodnog mesta za parkiranje. Istovremeno, data su i uputstva o tome kako vozač treba da postupi u takvim situacijama: vozač mora da naznači razlog za ovakvo odstupanje, ručno, na poleđini tahografskog listića ili na poleđini izveštaja kartice vozača odnosno na drugom validnom dokumentu i to ne bilo kada, već najkasnije po dolasku na pogodni prostor za parkiranje vozila.

Kada se vozač može pozvati na odredbe člana 12? Svakako ne kada želi svesno i namerno produžiti vreme vožnje. Primena člana 12. treba da bude izuzetna i samo u opravdanim situacijama.

Razlog za produženje vremena vožnje ne bi trebao biti stizanje do mesta istovara ili utovara. Razlog mora biti taj da želite da osigurate sigurnost i za sebe i za teret. Drugim rečima: nedostatak parking prostora, opasnost usled zaustavljanja za ostale korisnike puteva, nepovoljni uslovi na putu, kvarovi i sl.

Ovo su, naravno, samo primeri, jer postoji još mnogo razloga da se iskoriste „olakšice“. Međutim, najvažnije je imati na umu sadržaj samog člana: “…ukoliko se time ne ugrožava bezbednost saobraćaja, a kako bi se omogućilo vozilu da stigne do prvog pogodnog prostora za parkiranje vozila.“

Treba istaći da se ovo odstupanje ne odnosi samo na neprekidno vreme upravljanja od 4,5 časa, već i na dnevno, nedeljno i dvonedeljno vreme upravljanja, kao i na produženje ili skraćenje pauze i odmora.

Evo i spiska aktivnosti koje primenom člana 12. možete produžiti i/ili skratiti:
– dnevno, nedeljno i dvonedeljno vreme vožnje,
– pauze,
– dnevni i nedeljni odmor (pun ili skraćeni).

Kako se dozvoljeno odstupanje pravilno koristi u praksi?

1. Ukoliko je došlo do odstupanja od normi, odmah po zaustavljanju vozila, odštampajte ispis podataka kartice vozača ili izvadite tahografski listić iz analognog tahografa.

2. Na poleđini tahografskog listića ili poleđini štampanog izveštaja podataka kartice vozača, ispišite tačan opis onoga šta se dogodilo, odnosno situacije zbog koje ste odstupili od normi. Zapis napravite na srpskom jeziku.

Ne oklevajte da to uradite odmah po zaustavljanju vozila na bezbednom mestu. Čekajući veče ili, još gore, sutrašnji dan, izlažete se riziku da se razlozi vašeg odstupanja ne mogu smatrati blagovremeno zapisanim.

Evo i nekoliko primera opravdanih razloga za odstupanje od propisanih normi:

– U skladu sa članom 12. AETR sporazuma (kada se radi o međunarodnom prevozu a kada se radi o domaćem prevozu ZoRVa) produženo vreme vožnje xx minuta zbog nedostatka parking mesta za teretna vozila a do pristizanja na najbliži parking (naziv grada ili sela, naziv parkinga, adresa ili broj puta).

– U skladu sa članom 12. AETR sporazuma (u domaćem prevozu članom 12. ZoRVa) prekinut dnevni odmor zbog toga što je bilo neophodno pomeriti vozilo sa mesta na kome je bilo parkirano jer je blokiralo ulaz/izlaz sa privatnog imanja. Vozilo je odveženo do prvog parkirališta (naziv grada ili sela, naziv parkinga, adresa ili broj puta).

– U skladu članom 12. AETR sporazuma (u domaćem prevozu članom 12.ZoRVa) kasnije započet nedeljni odmor iz razloga što je bilo neophodno pronaći siguran parking jer se radi o prevozu opasnog tereta. Vozilo je zaustavljeno i parkirano na prvom sigurnom mestu (naziv grada ili sela, naziv parkinga, adresa ili broj puta).

Ne zaboravite da navedete osnov za odstupanje, naročito u međunarodnom prevozu (član 12. AETR sporazuma). Samo uz navođenje osnova, službenik kontrolnog organa će, čak i ako ne razume srpski jezik, imati jasan signal da ste koristili pravo na odstupanje koje vam je dozvoljeno.

3. Tokom nadzora, službeniku kontrolnog organa obavezno pružite na uvid dokumenta koja potvrđuju događaj (tahografski listić ili ispis podataka kartice vozača na kome ste upisali razloge za odstupanje od normi, kao i druga dokumenta, ako ih imate – nalog policije, vatrogasne službe, vlasnika imanja, radnika na parkiralištu i dr.).

Budite pouzdani. Potrudite se da vaša verzija događaja ne ostavlja nikakvu sumnju.

Važno je naglasiti da ne možete koristiti član 12. svaki put, bez opravdanih razloga. Tokom kontrole na putu, ponašanje koje podrazumeva da vozač previše često, gotovo po pravilu, koristi član 12. da opravda odstupanja u vremenima vožnje, izazvaće sumnju i verovatno će prekoračenje normi biti sankcionisano.