Vesti

EKSPERTI ODGOVORAJU: ŠTA U SLUČAJU GUBITKA ILI OŠTEĆENJA KARTICE VOZAČA?

15.10.2018

Kartica vozača je jedan od najvažnijih dokumenata profesionalnog vozača teretnog vozila. Ona služi za identifikaciju vozača i sadrži informacije o događajima i aktivnostima vozača. Te informacije su osnova za obračun radnog vremena i analizu rada vozača i od strane poslodavca i od strane nadležnih kontrolnih organa. Kartica vozača se mora nalaziti u tahografu kad god je vozač u vozilu u koji je ugrađen digitalni tahograf. Bez nje vozač ne sme upravljati vozilom.

U slučaju vožnje bez kartice, vozač plaća kaznu za prekršaj u iznosu od 30.000 do 100.000 dinara. Međutim, šta ako se desi gubitak ili krađa kartice vozača ili se kartica vozača ošteti? Može li vozač da nastavi sa upravljanjem vozilom i po kojim pravilima? Na ova pitanja odgovore su pripremili KANCELARIJA IVANOVIĆ i TAHOGRAF BG, zastupnik kompanije Kontinental VDO za Srbiju i Crnu Goru.
***
Odgovori na postavljena pitanja nalaze se u Zakonu o radnom vremenu posade vozila u drumskom saobraćaju i tahografima i AETR sporazumu.

Po kojim pravilima vozač može upravljati vozilom bez kartice vozača?

U slučaju gubitka ili krađe odnosno oštećenja ili neispravnosti kartice vozača, vozač može nastaviti da upravlja vozilom ali po određenim pravilima.

Najvažnije, kao i uvek kada se koriste određena odstupanja od propisanih normi, je da se izvrši pravovremeno i tačno evidentiranje svih aktivnosti. Ovo evidentiranje radi se na samom početku aktivnosti, odnosno u trenutku kada vozač nastavlja da upravlja vozilom bez kartice koja je upravo oštećena ili izgubljena ili ukradena.

Korak 1 – Štampanje dnevnog ispisa iz digitalnog tahografa na samom početku dnevnog vremena upravljanja

Na poleđini tog štampanog ispisa treba navesti podatke na osnovu kojih je moguće utvrditi identitet vozača – ime i prezime, broj vozačke dozvole, odnosno broj kartice vozača i lični potpis vozača.

Korak 2 – Štampanje dnevnog ispisa iz digitalnog tahografa po završetku dnevnog vremena upravljanja vozilom

Na kraju radnog dana, vozač je dužan da odštampa još jedan ispis sa vozila koji će sadržati vremena svih njegovih aktivnosti: vreme upravljanja vozilom, ostalo radno vreme, vreme raspoloživosti, vreme pauza i odmora, i to od trenutka štampanja ispisa na početku dnevnog vremena upravljanja vozilom, bilo da su ta vremena evidentirana tahografom ili ih je vozač ručno upisao na poleđini ispisa. Takođe, i na ovom drugom ispisu, tačnije na poleđini ispisa navode se podaci na osnovu kojih je moguće utvrditi identitet vozača (ime i prezime, broj vozačke dozvole, odnosno broj kartice vozača) i lični potpis vozača.

Dakle, u slučaju upravljanja vozilom bez kartice vozača, vozač treba da odštampa dva ispisa sa vozila – onaj koji svedoči o započinjanju upravljanja bez kartice i drugi, koji potvrđuje kraj rada.

Šta vozač treba da preduzme u slučaju da je njegova kartica izgubljena ili ukradena, odnosno oštećena ili neispravna?

Kartica vozača je izgubljena ili ukradena. Ispala je iz džepa ili novčanika, nestala iz kabine vozila na parkingu… Šta vozač treba da preduzme?

Vozač treba da prijavi gubitak ili krađu kartice, i to organima države u kojoj je došlo do gubitka ili krađe i da u roku od sedam dana podnese zahtev Agenciji za bezbednost saobraćaja za izdavanje nove kartice vozača. Uz zahtev koji se podnosi Agenciji, neophodno je da vozač priloži i dokaz o prijavi gubitka ili krađe kartice vozača.

Postupak u slučaju oštećenja ili neispravnosti kartice je sličan – vozač u roku od najviše sedam dana podnosi zahtev Agenciji za bezbednost saobraćaja za izdavanje nove kartice vozača. Uz ovaj zahtev, vozač Agenciji za bezbednost saobraćaja predaje i oštećenu ili neispravnu karticu.

Koliko dugo vozač sme da upravlja vozilom bez kartice vozača?

Dozvoljeno je da vozač upravlja vozilom bez kartice vozača najviše 15 kalendarskih dana, odnosno do povratka u sedište prevoznika, pod uslovom da poseduje dokaz da tokom tog perioda ne može da koristi karticu vozača, odnosno da je ne može pružiti na uvid i pod uslovom da se pridržava gore opisanih koraka.

Kako bi problemi sa kontrolnim organima bili izbegnuti, u slučaju gubitka ili krađe kartice vozača, vozač kod sebe treba da ima potvrdu o prijavi gubitka ili krađe kartice nadležnim organima države u kojoj je došlo do gubitka ili krađe. Ukoliko se pak radi o oštećenju ili neispravnosti kartice, vozač kod sebe treba da ima karticu. Nakon podnošenja zahteva za izdavanje nove kartice vozača, vozač kod sebe mora da ima potvrdu o predaji ovog zahteva.

Kako i gde se podnosi zahtev za izdavanje kartice vozača?

Nadležni organ za izdavanje tahografskih kartica u Republici Srbiji je Agencija za bezbednost saobraćaja.

Tahografske kartice (kartice vozača, kartice prevoznika, kartice radionice i kartice nadzornog organa) izdaju se na zahtev podnosioca. Obrasci zahteva mogu se preuzeti na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja (www.abs.gov.rs).

Uz zahtev za izdavanje kartice podnosilac zahteva prilaže i sledeće:

  • dokumenta, odnosno overene fotokopije dokumenata potrebnih za izdavanje odgovarajuće vrste kartice; detaljan spisak potrebnih dokumenata dat je u Uputstvu za popunjavanje zahteva za izdavanje tahografske kartice koje je moguće preuzeti na sajtu Agencije (www.abs.gov.rs);
  • dokaze o uplatama koje se odnose na troškove izrade kartice, troškove u vezi sa izdavanjem kartica i republičku administrativnu taksu, i to:
    • dokaz o izvršenoj uplati propisane administrativne takse u iznosu od 310,00 dinara, na račun broj 840-29779845-18, primalac Budžet Republike Srbije, sa pozivom na broj 59-013;
    • dokaz o izvršenoj uplati troškova za poslove u vezi sa izdavanjem kartice u iznosu od 1.500,00 dinara, na račun broj 840-1068668-71, primalac Agencija za bezbednost saobraćaja, sa pozivom na broj 110;
    • dokaz o izvršenoj uplati troškova za izradu kartice u iznosu od 40 evra + PDV (48 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva), na račun broj 360-3146-68, primalac Paneleven group d.o.o.

Zahtev za izdavanje kartice predaje se lično. Samo izuzetno, u slučaju da podnosilac zahteva nije u mogućnosti da lično preda zahtev/preuzme karticu može da ovlasti drugo lice da to uradi u njegovo ime, i to uz ovlašćenje koje mora biti overeno od strane organa nadležnog za overu.

Predaja zahteva za izdavanje tahografskih kartica vrši se na nekoj od lokacija Dunav osiguranja i Dunav auta u Republici Srbiji. Spisak lokacija na kojima se može predati zahtev za izdavanje tahografskih kartica dostupan je na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja (www.abs.gov.rs).