Vesti

LICENCA ZA JAVNI PREVOZ TERETA

19.04.2021

Obavljate prevoz tereta. Niste sigurni da li Vam je potrebna licenca za prevoz. Ne znate koja je procedura za dobijanje licence. Pitate se koje uslove treba da ispunite da bi ste dobili licencu. Deo odgovora na ove dileme potražite u tekstu koji sledi a ako i nakon toga budete imali pitanja, kontaktirajte nas.

Licenciranje prevoznika uređeno je Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015 i 41/2018). Zakon je stupio na snagu 12. avgusta 2015. godine a njegova puna primena počela je 18 meseci kasnije, odnosno 12. februara 2017. godine.

Kome je potrebna licenca za prevoz?

Zakonom je propisano da javni prevoz tereta (prevoz tereta kod koga onaj ko ga obavlja naplaćuje uslugu prevoza) može obavljati domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, na osnovu licence za prevoz, i to licence za:

1. javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju i

2. javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju.

Prevoznik koji poseduje licencu za javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju može obavljati prevoz u domaćem drumskom saobraćaju ali i međunarodni bilateralni prevoz tereta sa susednim državama sa kojima je, shodno međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima za izvršavanje međunarodnih ugovora, predviđeno obavljanje prevoza bez dozvola.

Prevoznik koji poseduje licencu za javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju, može obavljati javni prevoz tereta i u domaćem i u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Za obavljanje javnog prevoza bez licence za prevoz propisana je novčana kazna u iznosu od 400.000 do 800.000 dinara za pravna lica odnosno 80.000 do 300.000 dinara za preduzetnike. Takođe, u vršenju inspekcijskog nadzora Inspektor je dužan i ovlašćen da isključi teretno vozilo ili skup vozila kojim se prevoz obavlja protivno odredbama ovog zakona, odredi mesto parkiranja i oduzme saobraćajnu dozvolu i registarske tablice u trajanju od pet dana, a u slučaju ponovnog isključivanja teretnog ili skupa vozila istog prevoznika, u trajanju od deset dana.

Kome nije potrebna licenca za prevoz?

Licenca za prevoz nije potrebna za obavljanje:

1) prevoza tereta za sopstvene potrebe;

2) prevoza pošiljaka i paketa koje obavlja javni poštanski operator kao univerzalnu poštansku uslugu;

3) prevoza vozilima koja su namenjena potrebama javne bezbednosti, odbrane, zaštite od vanrednih događaja i potrebama državnih organa, organa autonomne pokrajine ili organa lokalne samouprave, medicinskih i humanitarnih prevoza;

4) prevoza specijalnim vozilima koja su posle proizvodnje bila prilagođena posebnim namenama, pa se njima ne može obavljati prevoz tereta na isti način, kao sa neprilagođenim vozilima (npr. vozila za prevoz pčela, putujuće biblioteke i dr.);

5) prevoza tereta u drumskom saobraćaju teretnim vozilom ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg.

Koji su uslovi za izdavanje licence za prevoz?

Licenca za prevoz izdaje se domaćem privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku, ako podnese dokaze da ispunjava sledeće uslove:

1. poslovni ugled;

2. finansijsku sposobnost;

3. profesionalnu osposobljenost;

4. stvarno i stalno sedište;

5. odgovarajući vozni park;

6. odgovarajući broj radno angažovanih vozača.

Ovi uslovi su isti i u slučaju licence za javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju i licence za javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju. Jedina razlika u uslovima između ove dve vrste licenci jeste kod uslova finansijske sposobnosti, i to u iznosima raspoloživog kapitala i rezervi.

Šta podrazumeva svaki od uslova za licencu za prevoz?

POSLOVNI UGLED Prevoznika (privredno društvo ili preduzetnik) i lice odgovorno za prevoz nisu osuđivani za određena dela
FINANSIJSKA SPOSOBNOST Izmirene sve poreske i poslovne obaveze i raspolaganje kapitalom i rezervama u iznosu od 2.000 evra (za domaći), odnosno 9.000 evra (za domaći i međunarodni) za prvo teretno vozilo ili skup vozila i 1000 evra (za domaći) odnosno 5.000 evra (za domaći i međunarodni) za svako sledeće teretno vozilo ili skup vozila u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu dinara, koji utvrđuje Narodna banka Srbije, na dan podnošenja zahteva za izdavanje licence
PROFESIONALNA OSPOSOBLJENOST Imenovano lice odgovorno za prevoz koje poseduje sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti i koje je radno angažovano od strane prevoznika
STVARNO I STALNO SEDIŠTE Sedište na teritoriji Republike Srbije sa prostorijama u kojima se čuvaju osnovna poslovna dokumenta (računovodstvena dokumenta, dokumenta o ljudskim resursima, dokumenta koja sadrže podatke o vremenu vožnje i vremenu odmora vozača i sl.) i druga dokumenta bitna za obavljanje delatnosti.
ODGOVARAJUĆI VOZNI PARK Najmanje jedno teretno vozilo ili skup vozila u vlasništvu ili zakupu ili lizingu, registrovano u Republici Srbiji
ODGOVARAJUĆI BROJ RADNO ANGAŽOVANIH VOZAČA Najmanje jedan radno angažovan vozač po teretnom vozilu ili skupu vozila koji poseduje licencu vozača i kome ne traju pravne posledice presude za krivična dela i prekršaje iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima; ukoliko je vozač strani državljanin mora da poseduje i Potvrdu za vozača

 

Postupak za izdavanje licence za prevoz se pokreće podnošenjem zahteva za izdavanje odgovarajuće licence za prevoz ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja- Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Uz zahtev se prilažu dokazi o ispunjavanju propisanih uslova, a postupak se končava izdavanjem odgovarajuće licence za prevoz i izvoda licence za svako motorno vozilo iz voznog parka prevoznika ili donošenjem rešenja o odbijanju zahteva.

Licenca važi 10 godina dok izvod licence za prevoz važi najduže do isteka roka važenja licence za prevoz.

Licenca za prevoz i izvod licence su neprenosivi.