Vesti

MF: IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

18.07.2018

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, koji je objavljen  u „Sl. glasniku RS“, br. 48/2018 godine, a stupio je na snagu i primenjuje se od 1. jula 2018. godine.

Prema ovom pravilniku, uslugom prevoza koja je povezana sa uvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV, a koja se pruža poreskom obvezniku u smislu člana 12. Zakona, smatra se usluga prevoza dobara koja se vrši na relaciji od mesta prvog utovara van Republike Srbije do prvog odredišta u Republici Srbiji iz člana 19. stav 3. Zakona, nezavisno od toga da li prevoz dobara vrši jedno ili više lica. Na ovaj način rešeni su problemi koji su se javljali u slučajevima kada u prevozu dobara učestvuje više lica i dobra se nakon prvog utovara u inostranstvu više puta pretovaraju.

Osim toga, u članu 2. Pravilnika dodat je stav 7. kojim je propisano da se u naknadu za uslugu prevoza, u smislu ovog pravilnika, uključuju svi iznosi koje prevoznik zaračunava po osnovu pružanja ove usluge (npr. putarina, mostarina, dangubnina, odnosno ležarina i dr.).

Detaljan pregled izmena i dopuna ovog pravilnika, korisnici INFO-centra mogu pogledati u stručnom komentaru najnovijih izmena i dopuna ovog pravilnika, objavljenom na stranici Stručni komentari, u okviru Zakona o PDV.