Vesti

MGSI: TAKSA ZA NUMERACIJU SERTIFIKATA NACIONALNIM BROJEM

25.12.2019

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je ažurirano Uputstvo za dobijanje potvrda o ispunjavanju tehničkih i tehničko-ekploatacionih uslova koje mora ispunjavati teretno vozilo ili skup vozila, odnosno numeraciju sertifikata za vozila nacionalnim brojem i novi iznos administrativne takse.

Za zahteve za numeraciju sertifikata nacionalnim brojem podnete do 31.12.2019. godine važi sledeće taksa:
svrha: Taksa za izdavanje potvrde CEMT o sposobnosti teretnog vozila i priključnog vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju (tarifni broj 11)
žiro račun: 840-742221843-57
poziv na broj: 97 50-016
primalac: Budžet Republike Srbije
iznos: 320,00 dinara

Za zahteve za numeraciju sertifikata nacionalnim brojem podnete od 01.01.2020. godine važi sledeće taksa:
svrha: Taksa za izdavanje potvrde CEMT o sposobnosti teretnog vozila i priključnog vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju (tarifni broj 146 stav 3)
žiro račun: 840-742221843-57
poziv na broj: 97 50-016
primalac: Budžet Republike Srbije
iznos: 1.490,00 dinara

Uputstvo za podnošenje zahteva za numeraciju sertifikata za vozila nacionalnim brojem i spisak važećih administrativnih taksi dostupni su korisnicima INFO-centra KANCELARIJE IVANOVIĆ na stranici Službena mišljenja, objašnjenja i obaveštenja organa uprave – MGSI, u rubrici Obaveštenja o primeni zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju odnosno u rubrici Informacije.