Vesti

ODSTUPANJA OD PRAVILA I NORMI ZA VREMENA UPRAVLJANJA, PAUZA I ODMORA U USLOVIMA VANREDNOG STANJA ZBOG PANDEMIJE VIRUSA KORONA

19.03.2020

Podsećamo, AETR sporazum ali i Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom saobraćaju i tahografima sadrže odredbu koja, u slučaju nepredviđenih okolnosti koje mogu nastati, a koje su vrlo izvesne u okolnostima proglašenog vanrednog stanja i pandemije virusa u gotovo svim evropskim državama, daje pravo vozaču da odstupi od pravila i normi za vremena upravljanja, pauza i odmora.

I u Zakonu o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima (ZoRV) i u AETR sporazumu, članom pod rednim brojem 12  odnosno 9 dopuštena su odstupanja od normi odnosno produžetak vremena upravljanja.

U članu 12. ZoRV stoji da vozač može odstupiti od odredbi kojima su definisana vremena upravljanja, pauza i odmora (članovi 5-8. u ZoRV odnosno članovi 6-8. AETR sporazuma odnosno članovi 6-9. EU propisa), i to u meri u kojoj je to potrebno da bi se osigurala bezbednost putnika, vozila ili tereta, ukoliko se time ne ugrožava bezbednost saobraćaja, a kako bi se omogućilo vozilu da stigne do prvog pogodnog mesta za parkiranje. Istovremeno, data su i uputstva o tome kako vozač treba da postupi u takvim situacijama: vozač mora da naznači razlog za ovakvo odstupanje, ručno, na poleđini tahografskog listića ili na poleđini ispisa sa kartice vozača odnosno na drugom validnom dokumentu i to ne bilo kada, već najkasnije po dolasku na pogodni prostor za parkiranje vozila.

Odstupanja od normi ne odnosi samo na neprekidno vreme upravljanja od 4,5 časa, već i na dnevno, nedeljno i dvonedeljno vreme upravljanja, kao i na produženje ili skraćenje pauze i odmora. Evo i spiska aktivnosti koje primenom člana 12. možete produžiti i/ili skratiti:

– dnevno, nedeljno i dvonedeljno vreme vožnje,
– pauze,
– dnevni i nedeljni odmor (pun ili skraćeni).

Kako se dozvoljeno odstupanje pravilno koristi u praksi?

1. Ukoliko je došlo do odstupanja od normi, odmah po zaustavljanju vozila, odštampajte ispis podataka sa kartice vozača ili izvadite tahografski listić iz analognog tahografa.

2. Na poleđini tahografskog listića ili poleđini štampanog ispisa podataka sa kartice vozača, ispišite tačan opis onoga šta se dogodilo, odnosno situacije zbog koje ste odstupili od normi. Zapis možete biti sačinjen na srpskom jeziku.

U okolnostima vanrednog stanja zbog pandemije virusa korona, razlog za odstupanje od normi mogao bi da glasi npr:

U skladu sa članom 9. AETR sporazuma (u domaćem prevozu članom 12. ZoRV) produženo vreme vožnje xx minuta zbog vožnje u konvoju formiranom i praćenom od strane nadležnih organa R. Srbije (ili neke druge države)

ili

U skladu sa članom 9. AETR sporazuma (u domaćem prevozu članom 12. ZoRV) prekinut dnevni odmor zbog toga što je po nalogu nadležnih organa R. Srbije (ili neke druge države) bilo neophodno pomeriti vozilo sa mesta na kome je bilo parkirano do prvog bezbednog mesta za parkiranje (naziv grada ili sela, naziv parkinga, adresa ili broj puta ili 50 metara dalje, 1 km dalje i sl.)

ili

U skladu članom 9. AETR sporazuma (u domaćem prevozu članom 12. ZoRV) kasnije započet nedeljni odmor iz razloga što je bilo neophodno pronaći siguran parking za teretna vozila jer je broj parkinga na kojima je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje ograničen zbog pandemije korona virusa. Vozilo je zaustavljeno i parkirano na prvom sigurnom mestu (naziv grada ili sela, naziv parkinga, adresa ili broj puta).

Obavezno je navođenje osnova za odstupanje, naročito u međunarodnom prevozu (član 9. AETR sporazuma). Samo uz navođenje osnova, službenik kontrolnog organa će, čak i ako ne razume srpski jezik, imati jasan signal da je korišćeno pravo na odstupanje koje je dozvoljeno.

3. Tokom nadzora, službeniku kontrolnog organa obavezno pružiti na uvid dokumenta koja potvrđuju događaj (tahografski listić ili ispis podataka sa kartice vozača na kome ste upisali razloge za odstupanje od normi, kao i druga dokumenta, ako ih imate – nalog policije, vatrogasne službe, radnika na parkiralištu i dr.).