Vesti

UREDBA O ISPRAVAMA KOJE PRATE ROBU U PREVOZU ZA VREME VANREDNOG STANJA

16.04.2020

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o ispravama koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 55/2020). Ova uredba stupila je na snagu 14.04.2020. godine.

Uredbom je propisano da za vreme vanrednog stanja robu u prevozu moraju da prate isprave koje su u neposrednoj vezi sa njenim prevozom i koje naročito sadrže:

– broj i datum isprave,
– poslovno ime,
– adresu,
– PIB i
– matični broj ili broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), odnosno broj iz odgovarajućeg registra isporučioca, primaoca i prevoznika (ukoliko ga ima),
– mesto i adresu objekta iz koga se isporučuje i u koji se isporučuje,
– ime i prezime odgovornih lica isporučioca i prevoznika,
– naziv robe i
– količinu.

Uredbom je propisano i da isporučilac, primalac i prevoznik (ukoliko ga ima) mogu sporazumno odrediti način na koji će prijem odnosno isporuka robe biti potvrđena. Ovo praktično znači da je, u periodu trajanja vanrednog stanja privrednim subjektima omogućeno da sporazumno dogovore način putem kojeg će prijem/isporuka robe biti potvrđena (imejlom, sms-om ili na neki drugi način) i koji će predstavljati alternativni način u odnosu na dosadašnji način koji je podrazumevao potpisivanje isprava. Na taj način obezbeđeno je smanjivanje kontakata prilikom potpisivanja isprava koje su u neposrednoj vezi sa prevozom robe čime se doprinosi smanjenju opasnosti od prenošenja zarazne bolesti COVID-19.

Uredbu o ispravama koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 možete preuzeti ovde.

Napominjemo da se u slučaju prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju primenjuje Konvencija o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR).