Konsalting centar

KANCELARIJA IVANOVIĆ odabranim klijentima pruža konsultantske usluge iz oblasti drumskog saobraćaja i transporta, a naročito iz oblasti međunarodnog drumskog transporta.
Naši konsultanti su eksperti sa višegodišnjim iskustvom koji su u stanju da blagovremeno, u skladu sa najvišim standardima struke, pruže profesionalne savete našim klijentima.

MODELI UGOVARANJA

 • Kontinuirano ugovaranje – ugovor se zaključuje na (ne)određeno vreme sa pravom klijenta na neograničen pristup informacijama u okviru INFO-centra i ugovoren obim definisanih usluga, sa fiksnom mesečnom naknadom.
 • Jednokratno ugovaranje – ugovor se zaključuje za konkretnu uslugu na zahtev klijenta, a naknada se određuje prema važećem cenovniku usluga ili u zavisnosti od specifičnosti slučaja i potrebnog vremena angažovanja.

OBLASTI

 • Primena domaćih propisa, iz različitih oblasti prava, kojima su regulisana pravila za obavljanje prevoza u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju
  • uslovi za pristup delatnosti, odnosno licenciranje prevoznika, lica odgovornih za prevoz i vozača; pristup tržištu prevoza, odnosno raspodele stranih dozvola i korišćenje pojedinačnih, vremenskih i CEMT dozvola; radno pravo, odnosno radno vreme i vremena upravljanja, pauza i odmora vozača, PDV tretman prevoznih usluga i dr.
 • Primena međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma kojima su regulisana pravila za obavljanje međunarodnog prevoza
 • Bilateralni sporazumi Srbije, AETR Sporazum, CMR Konvencija, CEMT multilateralna kvota i dr
 • Ostale oblasti

KONSULTANTSKE USLUGE OBUHVATAJU:

 • Stručna mišljenja, informacije i objašnjenja o tekućim pitanjima (putem telefona ili elektronske pošte)
 • Sastanke na kojima se razmatarju aktuelna pitanja
 • Pregled akata nadležnih organa (zapisnika, rešenja i dr.)
 • Pomoć u ostvarivanju prava klijenta u postupku pred domaćim i stranim organima nadležnim za drumski transport
  • pregledanje ili priprema i sastavljanje zahteva za: izdavanje licence za prevoz, sertifikata o stručnoj osposobljenosti, stranih dozvola za prevoz; utvrđivanje godišnjeg plana dozvola i dr.; dobijanje mišljenja;
  • pregledanje ili priprema i sastavljanje prigovora, žalbi i dr. na odluke domaćih i stranih kontrolnih organa;
  • pregledanje ili priprema i sastavljanje dopisa, zahteva za dobijanje mišljenja, obrazloženih inicijativa nadležnim organima i institucijama;
  • davanje informacija, uputstava, objašnjenja i saveta u vezi sa rešavanjem problema nastalih u toku izvršenja prevoza
 • Najava donošenja novih propisa, domaćih i stranih, koji će usloviti nove obaveze i/ili prava naših klijenata odnosno nova pravila za obavljanje delatnosti prevoza