Vesti

ŠTA PREDVIĐA UREDBA O MERAMA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU?

15.04.2020

Uredba o merama u drumskom saobraćaju koja će se primenjivati tokom i neposredno nakon vanrednog stanja doneta je u cilju rešavanja aktuelnih pitanja i olakšavanja funkcionisanja domaćih prevoznika u drumskom saobraćaju, između ostalog predviđa (čl. 3-5.):

– Utvrđivanje aprilske revizija pojedinačnog plana raspodele međunarodnih dozvola za prevoz tereta za 2020. godinu u roku koji je Uredbom o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima propisan za junsku reviziju.

– Utvrđivanje junske revizije pojedinačnog plana raspodele međunarodnih dozvola za prevoz tereta za 2020. godinu u roku koji je Uredbom o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima propisan za septembarsku reviziju.

– Ne utvrđivanje septembarske revizije pojedinačnog plana raspodele međunarodnih dozvola za prevoz tereta za 2020. godinu.

Podsećamo, prema Uredbi o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, nadležno ministarstvo – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture vrši proveru dinamike korišćenja dozvola i raspodelu pojedinačnih dozvola tzv. revizije godišnjeg plana raspodele, i to tri revizije plana raspodele u toku kalendarske godine: aprilsku, najkasnije do 5 aprila; junsku, najkasnije do 5. juna i septembarsku, najkasnije do 5. septembra.

Prilikom aprilske, odnosno junske, odnosno septembarske revizije nadležni organ prevozniku raspodeljuje u fiksni deo pojedinačnog plana raspodele onoliki broj pojedinačnih dozvola koliko mu je ostalo u pojedinačnom planu, a najviše 75%, odnosno 50%, odnosno 25% od fiksnog dela pojedinačnog plana utvrđenog planom raspodele na osnovu broja do tada zaduženih dozvola.

Dakle, imajući u vidu novousvojenu Uredbu o merama u drumskom saobraćaju, ove godine Ministarstvo će prvu, aprilsku reviziju izvršiti u junu mesecu kada će prevoznicima u fiksni deo pojedinačnog plana raspodele raspodeliti onoliki broj pojedinačnih dozvola koliko im je ostalo u pojedinačnom planu, a najviše 75%. Drugu, junsku reviziju, Ministarstvo će izvršiti u septembru i tada će prevoznicima u fiksni deo plana raspodeliti onoliki broj pojedinačnih dozvola koliko im je ostalo u pojedinačnom planu, a najviše 50%. Treću, septembarsku reviziju ove godine Ministarstvo neće izvršiti.

Dalje, članom 6. Uredbe o merama u drumskom saobraćaju, predviđeno je i da:

– CEMT potvrde o sposobnosti teretnih i priključnih vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju, a čija je važnost istekla nakon 12. marta 2020. godine nastavljaju do važe sve do 30. juna 2020. godine.

O odluci Međunarodnog transportnog foruma o produženju važnosti CEMT potvrda čija je važnost istekla nakon 12. marta 2020. godine do 30. juna 2020. godine Ministarstvo je ranije ovog meseca obavestilo prevoznike. U obaveštenju Ministarstva povodom ove odluke navedeno je ovo znači da svi prevoznici koji prevoz vrše CEMT dozvolom, a poseduju sertifikat koji je istekao posle 12. marta ove godine, nisu u obavezi da ga produžavaju do 30. juna 2020. godine. Kontrolni organi država članica Međunarodnog transportnog foruma prihvataće ovakav sertifikat kao važeći.

Međutim, Ministarstvo je naglasilo da se ova odluka ne odnosi na korišćenje pojedinačnih dozvola koje važe za određenu kategoriju vozila – dozvole iz tzv. ozelenjenih kontingenata, u kom slučaju prevoznik mora posedovati Potvrde CEMT o sposobnosti teretnog i priključnog vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju kojima nije istekla važnosti. Podsećamo, Ministarstvo nije obustavilo numeraciju sertifikata i izdavanje CEMT potvrda a prevoznici mogu podneti zahtev za produženje roka važnosti sertifikata putem pošte u skladu sa Obaveštenjem od 18.03.2020. godine.

Istim članom predviđeno je i da:

– Efikasnost korišćenja CEMT multilateralne kvote u tekućoj godini neće biti utvrđivana za period trajanja vanrednog stanje.

Ova mera praktično znači da broj bodova za dodelu CEMT dozvole u fiksnom delu plana raspodele neće biti 80 već manji. Koliko bodova će biti potrebno da bi se CEMT dozvola smatrala efikasnom zavisi od trajanja vanrednog stanja.

Uredbom o merama u drumskom saobraćaju propisani su i razlozi za prijem stranaka u Ministarstvu (član 7.):

– radi dodele pojedinačnih dozvola za međunarodni prevoz tereta;
– radi izdavanja potvrda CEMT o sposobnosti teretnih i priključnih vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju;
– radi izdavanja licenci za javni prevoz tereta i izvoda licenci za prevoz za teretno vozilo;
– radi izdavanja sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornih za prevoz.

Još jedna važna mera za prevoznike propisana novousvojenom Uredbom o merama u drumskom saobraćaju (član 8.) je da teretna vozila koja su do dana proglašenja vanrednog stanja prijavljena Ministarstvu kao vozila koja se koriste na osnovu ugovora o finansijskom lizingu ili ugovora o zakupu, a taj ugovor o finansijskom lizingu ili zakupu je istekao ili ističe za vreme vanrednog stanja, nastavljaju da se koriste po istom osnovu do dana prestanka vanrednog stanja, ako prevoznik ne podnese zahtev za promenu osnova korišćenja teretnog vozila.

Osim toga, do dana prestanka vanrednog stanja prevoznici nisu dužni da Ministarstvu prijavljuju promenu osnova korišćenja teretnih vozila koja imaju u voznom parku (iz lizinga u vlasništvo …), kao ni da tom ministarstvu vraćaju izvode licenci za ta vozila.

Na kraju, članom 9. ove Uredbe o merama u drumskom saobraćaju propisano je da vozači koji su posle 29. decembra 2019. godine stekli vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom mogu da obavljaju poslove profesionalnog vozača bez stečene početne kvalifikacije za vreme vanrednog stanja, kao i u vremenu nakon prestanka vanrednog stanja do sticanja početne kvalifikacije, a najkasnije 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.